SSAB Merox AB
61380 Oxelösund
Tel: 0155 254400
Fax: 0155 255221
Org nr: 556123-5978

Övriga addresser

English version 78184 Borlänge
Tel: 0243 70000
Fax: 0243 71547

Box 12
77201 Grängesberg
Tel: 0240 21237
Fax: 0240 21237

Logga in

Om cookies

Miljöpolicy

Merox utvecklar, processar och marknadsför produkter baserade på biprodukter från SSABs verksamhet. Målet är att stödja och säkerställa en mycket hög nivå av resursutnyttjande vid tillverkning av stål inom SSAB.

 

Vår verksamhet ska bedrivas på ett resurssnålt och effektivt sätt avseende användning av råvaror, energi samt andra naturresurser. Den affärsmässiga verksamheten förutsätter ett miljöarbete som bidrar till en varaktig och hållbar användning av biprodukter i samhället.

 

Merox bidrar till att säkerställa en säker och miljömässigt optimal källsortering och avfallshantering inom SSAB. Vid deponering verkar Merox för att särdeponera avfall i syfte att möjliggöra ett framtida återtagande.

 

 

Merox riktlinjer för miljöarbetet:

 

  • att ständigt öka användningen av biprodukter från SSABs verksamhet och förbättra våra produkters miljöegenskaper varvid ett livscykelperspektiv används

 

  • att prioritera tillverkningsprocesser och transport- & underhållssystem, som så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt hushållar med råvaror, energi och andra naturresurser samt är skonsamma mot miljön avseende utsläpp och farligt avfall

 

  • att arbeta med mätbara miljömål samt att regelbundet kontrollera vårt uppfyllande av från samhället ställda krav och villkor på verksamheten

 

  • att engagera våra anställda och entreprenörer i miljöarbetet samt på ett öppet och sakligt sätt kommunicera med kunder och andra intressenter om våra miljöförhållanden

 

  • att förebygga och begränsa oavsiktliga utsläpp samt i förväg bedöma miljökonsekvenserna av ny eller ändrad verksamhet

 

  • att aktivt delta i forsknings- och utvecklingsarbete som rör användning av metallurgiska biprodukter

 

  • att anpassa miljöarbetet i tillämpliga delar till internationella överenskommelser och branschövergripande principer

 

  • att bistå SSAB med instruktioner, utbildningar och kompetens för en effektiv avfallshantering

Ändrad: 24 januari 2014

Paddex Merolit Hyttsten Merit=0