BDX AB
Box 854
97126 Luleå

SSAB Merox AB
61380 Oxelösund

Logga in

Om cookies

Hyttsten typer

Hyttsten typ L & M

Krossprodukter, bergkross såväl som Hyttsten har ofta vitt skilda egenskaper. För att optimera utnyttjandet av produkterna delar man in dem i typer.
På grund av olika produktionsmetoder för Hyttsten erhålls produkter med till viss del olika materialegenskaper: densitet, hållfasthet, värmekonduktivitet m.m. Vi delar därför in Hyttsten i två typer:

  • Hyttsten typ L (Låg densitet) främsta egenskaperna är att produkten är mycket lätt. Stenarnas hållfasthet är något lägre än i typ M, men produkten ger, rätt utnyttjad, en stark och mycket lätt konstruktion. F.n. produceras typ L enbart i Luleå. Försäljning sker via BDX.
  • Hyttsten typ M (Medel densitet) Produkten är lättare än bergkross. Dess högre hållfasthet ger en något starkare konstruktion än typ L. F.n. produceras typ M enbart i Oxelösund. Försäljning sker via Merox.
  • Typ L & M: Det är viktigt att utnyttja Hyttstenens cementbindningar i kombination med dess höga isoleringsfaktor. Båda typerna har betydligt lägre densitet än bergkross. Det betyder större volym per lastbil!
  • Hyttsten typ M sortering 0/16, 0/32 samt 0/63 är CE-märkt enligt SS-EN 13242 "Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande" enligt system 4.


Dimensioneringstabell

Beakta nedanstående tabell vid dimensionering. Mer info finns också i produktspecifikationerna.

Parameter Hyttsten typ L Hyttsten typ M
MDE 30   20
LA-tal 40   25
Styvhetsmodul:    
Bärlager [MPa] Ej aktuellt > 600
Förstärkningslager [MPa] > 450 > 600
Skyddslager [MPa] > 300 ej aktuellt
Frostbeständighet  F1 F1
Värmekonduktivitet [W/mK] 0,5 - 0,65       (fukt 8%) *) 0,38                    (torrt)
Densitet (ej öppna fraktioner)    
Skrymdensitet  1,2 - 1,4  1,25 - 1,5
Packningsdensitet erfarenhetsmässiga värden i fält:  1,55 - 1,85  1,85 - 2,0 *)

*) Värden under utredning

Huvudbeståndsdelar i Hyttsten och Hyttsand

Den kemiska sammansättningen är i stort sätt lika för Hyttsand samt båda typerna av Hyttsten.

 
Ämne
Formel
Andel
Kiseldioxid   SiO2  34%  
Kalciumoxid   CaO   30%  
Magnesiumoxid   MgO   16,5%  
Aluminiumoxid   Al2O3   13%  
Titanoxid   TiO2   2,3%  
Svavel   S   1-1,5%  
Järnoxid   FeO   0,50%  
Manganoxid   MnO   0,60%
Bly   Pb   c:a 3,5mg/kg  
Kadmium   Cd   <0,02mg/kg  
Koppar   Cu   c:a 3mg/kg
Krom   Cr   c:a 70 mg/kg  
Kvicksilver   Hg   <0,02mg/kg  
Nickel   Ni   c:a 1,5mg/kg    


 

Ändrad: 19 oktober 2015 Påloggad användare: Visitor