BDX AB
Box 854
97126 Luleå

Logga in

Om cookies

- Vägbyggnad

Bygg tunnare och lättare konstruktioner till lägre kostnad.

Hyttsten som vägbyggnadsmaterial krossas och säljs i samma sorteringar som bergkross.

Normalsektion vägar

 

När vägbygget ska påbörjas schaktar man först undan jord och lera. Den frilagda markytan, på vilken man nu kan bygga vägen kallas för "Terrass". På den läggs olika bärande lager och överst avslutas med ett slitlager. Slitlagret kan bestå av grus eller asfalt.

Rekomendation för de olika lagren:

Slitlager Asfalt eller vid grusväg Hyttsten 0/16 eller Hyttsten 0/8
Bärlager Asfalt AG, eller vid grusväg Hyttsten 0/32
Förstärkningslager Hyttsten 0/63. 0/90, 0/125 eller 0/250
Ev. skyddslager Hyttsten 0/63, 0/90, 0/125 eller 0/250

Vad har de olika uppbyggnadslagren för funktion?

Slitlager
Som namnet antyder är det översta lagret avsett att köra/slita på. För större vägar använder man asfalt, medan det för mindre vägar kan vara oljegrus eller vanligt grus/krossmaterial som gäller. Slitlagret byts ut eller kompletteras vid behov.

grusvägar kommer Hyttstenens förmåga att binda lera till sin rätt. Det är viktigt att få med en stor andel finfraktion för att få optimal bindning mellan lera och grus. Därför rekommenderar vi användning av Hyttsten 0-8 mm, den bästa sorteringen för stabilisering och bindning av lera.

Hyttsten 0-8 mm fungerar också mycket bra för stabilisering av leriga ytlager etc.

Bärlager
Bärlagret fördelar ut lasten över en större yta på förstärkningslagret. Det förhindrar även det betydligt finare slitlagret från att dränera ned i det grova förstärkningslagret.

Förstärkningslager
Förstärkningslagret har flera funktioner. Det skall först och främst fördela lasten på så stor yta som möjligt på terrassen. Det ska också vara så dimensionerat att det isolerar mot tjäle vid risk för tjälskador. Förstärkningslagret ska också vara dränerande, så att vatten avlägsnas vilket även minskar risken för tjälskador.

Skyddslager
Skyddslager behövs ibland för att terrassen ska kunna bära maskiner och bilar i t.ex. blöt lera. Det används ofta för att få tillräcklig isolering som skydd mot tjäle.

Övrigt
Höjden på de olika lagren, samt även sorteringen på materialet, varierar med kraven på vägen. Ofta är det bärigheten som avgör konstruktionen, men ibland är det även isolering mot tjäle som blir dimensionerande. Vanligen en kombination av flera krav.
Vid större vägar är det alltid Trafikverkets krav som gäller.
Främst används idag krossmaterial, Hyttsten eller bergkross, som vägbyggnadsmaterial. Naturmaterial d.v.s. grus används endast i undantagsfall.

Tumregel:
Grövre material i botten och finare material i övre lager.

Ändrad: 2 december 2014 Påloggad användare: Visitor